beleggen
geld

Financieel blog

Vermogensbeheer

Geld op een goede manier beleggen is helemaal niet zo makkelijk. Op deze website komt u in contact met nieuwe beleggingsmogelijkheden. Ondanks de crisis zijn er toch nog heel wat manieren om je zuurverdiende centjes te beleggen op een goede manier. De banken zien heel wat geld in rook opgaan. Een grote misvatting is dat men denkt dat dit uw geld is. Dit is helemaal niet waar natuurlijk. U zal steeds evenveel geld terugkrijgen als u ervoor heeft opgezet. Met andere woorden, sparen heeft een ander risico dan handelen in binaire opties.

Wel moet u goed opletten dat u op de juiste manier gaat sparen omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn. Het verschil zit hem vaak in het termijn waardoor u een hogere rente zal bekomen. Dit hangt af van bank tot bank waardoor je goed moet kiezen voor u al je geld op een spaarboekje zet. Vergelijk alle banken met elkaar en zorg ervoor dat u ook een goede adviseur hebt waarmee u kan overleggen en praten.

Ondernemen

Wij zijn er van overtuigd dat het succes van een onderneming grofweg bepaald wordt door drie factoren. Onze consultancy is daarom zoveel mogelijk hierop afgestemd. Efficiëntie, d.w.z. tegen zo relatief laag mogelijke kosten werken. Of met zo weinig mogelijk middelen een maximaal resultaat behalen. Deze factor legt met name de nadruk op de kostenkant, waardoor het vaak nodig is om terug te kijken en opnieuw af te stemmen.

Effectiviteit, d.w.z. de dingen doen die je moet doen, of ook wel de juiste dingen doen. Om effectief te kunnen zijn moet je weten wat voor jouw organisatie juist is om te doen. Vervolgens moet je een manier of werkwijze aanleren die er impliciet voor zorgt dat het doel wordt bereikt.

Doelgerichtheid , als je niet weet wat je doel is dan kun je nooit effectief zijn. Dit geld ook voor een onderneming. Uitgangspunt is dat je weet waar je kracht ligt, ten opzichte van concurrenten, gezien in de tijd. Vervolgens kun je dan bepalen waar je naar toe moet. Dit zal dus een veranderlijk proces zijn, omdat enerzijds de sterke punten kunnen verschuiven en anderzijds je omgeving verandert. Het kan dus niet zo zijn dat een bedrijf altijd alles op dezelfde wijze blijft doen. Succes van een bedrijf hangt daarom ook af van de flexibiliteit om de doelen en de afstemming hierop te veranderen.

Maak altijd gebruik van gekwalificeerde mensen die beschikken over een uitgebreide en beproefde praktijkervaring en biedt ook de mogelijkheid om voorgestelde veranderingen binnen uw bedrijf door te voeren. Hiervoor hebben we de beschikking over ervaren managers met een uitstekende staat van dienst.

Handelen op de beursvloer

De beste beursmanagers die zelf online beleggen onderscheiden zich door hun veelzijdigheid. Wij denken dat beleggen echt een aparte discipline is die ook als zodanig vraagt om specifieke persoonlijkheidskenmerken van de daytrader. beursmanagement vraagt wat ons betreft dan ook verschillende rollen die door 1 persoon vervult kunnen worden. Zo moet een belegger goed nadenken over Forex en vanuit een heldere denkwereld goed kunnen monitoren, goed kunnen initiëren en risico durven te nemen. Bovendien moet hij om kunnen gaan met veranderingen, goed kunnen onderhandelen en waar nodig streng optreden.

Al met al een hele veelzijdige rol, waarbij de complexiteit met name bepaald wordt door de meerdere en verschillende belangen afgezet tegen een strikte tijdslimiet. Wij zien beleggers die ervaren zijn in dergelijke trajecten en die specifieke persoonlijkheidskenmerken in zich dragen om deze veelzijdige taak goed te kunnen verrichten. Ook wordt gebruik gemaakt van gerenommeerde beleggers methodieken. Goed beleggen leidt tot succes en bonussen over het product waarin gehandeld wordt.

Interim-management

Interim-management heeft volgens ons alles te maken met ‘change management’. Een interim-manager is iemand die tussen beide komt en die meestal tijdelijk wordt ingehuurd om een situatie drastisch te veranderen, met als doel een positievere uitkomst dan daarvoor. Daarom heeft een interim-manager altijd te maken met veranderingsprocessen. Veranderingsprocessen roepen bij de meeste mensen weerstand op.

Daarom vinden het uitermate belangrijk om samen te werk en met charismatische managers die door hun sterk ontwikkelde sociale vaardigheden in staat zijn om voldoende kritische massa tot verandering binnen een bedrijf teweeg te brengen. We vinden het belangrijk dat de betreffende interim-manager een duidelijke people manager is die op een open en transparante wijze communiceert.

Dit moet er toe bijdragen dat de acceptatiegraad binnen uw bedrijf hoog zal zijn. Dit betekent overigens niet dat deze manager bang is om impopulaire maatregelen te nemen. Echter dit wordt altijd op een dusdanige manier gedaan dat de menselijke maat daarbij altijd zoveel mogelijk in acht wordt genomen. Wij kiezen dus duidelijk voor een ‘sociaal’ type interim-manager, omdat we de overtuiging hebben dat dit uiteindelijk het beste uitpakt binnen een bedrijf. Mensen zijn absoluut de belangrijkste assets binnen een onderneming en deze overtuiging moet ook bij interim management duidelijk zichtbaar blijven.

Wij hebben een formule voor management coaching ontwikkeld. Dit is een formule die het mogelijk maakt voor hoog opgeleide professionals om gebruik te kunnen maken van de ervaring en expertise van zeer ervaren managers. Deze gedachte is ontstaan uit het feit dat steeds meer hoogopgeleide professionals behoefte hebben aan een zakelijke en onafhankelijke coach die hen kan adviseren op alle terreinen van hun carrière.

Via een abonnement kan men een aantal gesprekken per jaar inplannen met een coach naar voorkeur die zich via deze website heeft aangemeld. Juist vanwege de onafhankelijkheid en ervaring van deze coach worden betere resultaten geboekt dan via een ‘verplichte’ mentor die men vaak binnen een bedrijf krijgt toegewezen. Deze mentor moet meestal ook nog eens tekst en uitleg geven aan een hoger geplaatste manager over het wel en wee van de betrokken professional, waardoor deze enige terughoudendheid zal betrachten.

De onafhankelijke coaching die wij bieden is in het belang van zowel werkgever als professional, zodat beide partijen hier uiteindelijk baat bij hebben. Het is dan ook voor een werkgever heel goed mogelijk om als extra secundaire arbeidsvoorwaarde hun werknemer te sponsoren door middel van marketingconcepten.

depositorekening

Een depositorekening wordt ook wel een spaardeposito genoemd. Deze manier van geld sparen kent een vaste looptijd en een vaste rente. De looptijd van een dergelijke rekening kan verschillen van enkele maanden tot zelfs tien of soms wel twintig jaar. In de meeste gevallen geld hoe langer de looptijd is hoe hoger het rentepercentage bedraagt. De rente wordt gegeven als financiële vergoeding voor het beschikbaar stellen van het geld aan een onderneming.

De rente die wordt uitbetaald krijgt men soms periodiek uitgekeerd of met een rente op renteformule aan het einde van de looptijd van het deposito. Er zijn vormen van depositorekeningen waarbij een vervroegde opname van geld helemaal niet mogelijk is. Andere vormen staan dit wel toe maar dan alleen in bijzondere gevallen bijvoorbeeld bij een overlijden of om een ander product bij dezelfde bank te kunnen financieren dan wel door betaling van opnamekosten. Deze opnamekosten zijn in de meeste gevallen een vast percentage van het opgenomen bedrag of percentage per jaar dat het geld eerder is opgenomen (soms zit er een maximum aan de opnamekosten). Het kan ook zo zijn dat er geen opnamekosten worden gerekend maar dat het rentepercentage van de voorbije periode wordt verlaagd. Soms kan men alleen het hele deposito vervroegd opnemen maar soms kan men echter ook een gedeelte ervan eerder opnemen.

Soms wordt de term deposito ook wel gebruikt om een spaardeposito aan te duiden. Dit is echter niet correct omdat een deposito eigenlijk iedere vorm van spaargeld bij de bank kan aanduiden.

Inkomensvoorziening

De Wet inkomensvoorziening Ouderen biedt een inkomensgarantie op minimumniveau aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. De uitkering gaat in na afloop van de WW. Bij de aanvraag wordt gekeken naar het inkomen uit arbeid, uitkeringen en pensioen van de aanvrager zelf en zijn eventuele partner. Dit geldt niet voor ex-werknemers die bij aanvang van de WW-uitkering 57,5 jaar of ouder waren en reeds de loongerelateerde WW-uitkering hebben ontvangen.

De wet geldt voor werknemers die bij aanvang van hun werkloosheid tussen de 50 en 57,5 jaar oud waren. De loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering hebben zij reeds volledig doorlopen; Werknemers die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn en een AAW- en/of WAO-uitkering ontvangen. Zij hebben de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering reeds volledig doorlopen; Werknemers die op 57,5 jarige leeftijd of ouder werkeloos zijn geworden en alleen recht hebben op een kortdurende WW-uitkering; Jonggehandicapten die een uitkering ontvangen minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn.

De gouden handdruk en een uitkering

Indien de werknemer bij beëindiging van de dienstbetrekking er voor kiest om ineens een bedrag te ontvangen, of de mogelijkheid benut om een stamrecht te bedingen, hoeft dit niet te leiden tot een korting op de uitkering. Indien deze keuzemogelijkheid bij de contractbeëindiging schriftelijk wordt vastgelegd, wordt het inkomen uit het stamrecht als vermogen beschouwd. Dit is gunstig, want het vermogen telt niet mee bij de bepaling van de hoogte van de uitkering. Als het stamrecht gezien kan worden als inkomen uit arbeid, is het wel van invloed op de hoogte van de AOW-uitkering. Arbeidsinkomen van de werknemer of zijn partner wordt namelijk in mindering gebracht op de uitkering.

Dit blog is tot stand gekomen met de zinvolle informatie van de SEO handleiding.